Skuteczne działania CBA i ABW - służby wywiadowcze - Portal Gov.pl (2023)

W wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ostatnich dniach zatrzymano kilku podejrzanych w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Śledztwo dotyczy szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa na ponad 440 mln zł!

Służby specjalne wykazały się w ostatnich dniach dużą aktywnością w walce z przestępczością gospodarczą. Funkcjonariusze CBA i ABW po raz kolejny pokazali wagę wkładu służb specjalnych w ochronę interesów gospodarczych RP.

Przestępczość VAT pozostaje wyzwaniem dla państwa polskiego. Wciąż zdarzają się osoby, które w pogoni za szybkim zyskiem działają wbrew prawu, a jednocześnie ze szkodą dla dóbr publicznych. W ostatnich dniach zarówno ABW, jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziły kolejne zatrzymania osób odpowiedzialnych za przestępstwa gospodarcze.

W ślad za „ludźmi z VAT”

Łódzcy agenci CBA zatrzymali ośmiu innych podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. W grę wchodzą ogromne sumy pieniędzy: zatrzymani otrzymali ulgi podatkowe w wysokości 308 mln zł. Z materiałów zebranych przez CBA wynika, że ​​podejrzani pracowali, w tym na kierowniczych stanowiskach, w spółkach, w tym zarejestrowanych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejami smarowymi. Zakup produktu odbywał się w ramach tzw. karuzeli fiskalnej: ropa była najpierw kupowana przez podmioty zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie importowana z powrotem do Polski. W wyniku tej akcji powstała dokumentacja, która posłużyła do rozliczenia podatku VAT i akcyzy na kwotę ok. 308 mln zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenie kredytów Skarbu Państwa. To już drugie zatrzymanie w tej sprawie, do tej pory zarzuty usłyszało 120 osób.

ABW prowadzi również ważne śledztwa w sprawie oszustw związanych z VAT. W ostatnich dniach doszło do kolejnych aresztowań. w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej uchylającej się od płacenia podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym metalami nieżelaznymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu niepłacenia podatku VAT wynoszą ok. 60 mln zł.

W tym śledztwie ABW zatrzymała trzech podejrzanych: zatrzymani byli przedstawicielami zagranicznych firm, które brały udział w tzw. cynk i aluminium. Schemat przestępczej działalności grupy koncentrował się wokół polskiej spółki, która od stycznia 2013 do czerwca 2015 dokonywała krajowego zakupu katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VAT - katod niklowych, cynkowych i ołowiowych.

Na potrzeby działalności grupy przestępczej dokonywano różnych operacji finansowych i transakcji oszukańczych, co skutkowało stworzeniem dokumentacji dotyczącej nienależytego oszustwa podatkowego. Straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności zatrzymanych szacuje się na ok. 60 mln zł. Podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało 46 osób. Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa.

W podobnej sprawie CBA zatrzymało w ostatnich dniach pięć osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymani reprezentowali kilka firm informatycznych. Działania CBA wpisują się w śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniami VAT i dotacjami unijnymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że ​​w latach 2014-2016 na podstawie fałszywych dokumentów rozczłonkowana przez CBA grupa domagała się nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości 10 mln zł. Ponadto zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na oszustwa przy podpisywaniu umów najmu poprzez wyłudzanie środków od wynajmujących na sfinansowanie zakupu urządzeń w postaci drukarek 3D.

Zatrzymanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia oraz współudział w wyłudzeniach VAT na kwotę 10 mln zł, a także składanie fałszywych zeznań w dokumentach. Czterech zatrzymanych spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie na mocy postanowienia sądu. Na razie zarzuty usłyszało 10 osób. Pięciu trafiło do aresztu śledczego. Śledztwo jest w toku.

Opracowywane są również procedury CBA, które dotyczą tworzenia fikcyjnych faktur, wyłudzeń VAT i dotacji unijnych. W tym śledztwie zatrzymano cztery osoby.Prowadzone czynności mają związek z dochodzeniem w sprawie rzekomego wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Zatrzymana przez CBA przestępcza praktyka trwa od 2018 roku. Fikcyjne faktury opiewały na kwoty od 100 tys. zł do ponad 1 mln zł i dotyczyły usług informatycznych, które w rzeczywistości nigdy nie były świadczone.

Doszło też do innych zatrzymań w śledztwie ABW w sprawie przestępstw popełnionych w związku ze sprzedażą mas bitumicznych. W wyniku działań Agencji zatrzymano kolejnych podejrzanych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 62 mln zł.

Z materiału dowodowego wynika, że ​​przestępstwo polegało na zawieraniu fikcyjnych umów sprzedaży asfaltu i mas bitumicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Udokumentowano transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Składane deklaracje VAT zawierały dane o obrocie towarowym niezgodne ze stanem faktycznym.

Podejrzanym przedstawiono zarzut oszustwa i wystawienia dokumentów potwierdzających fałszerstwo. Objęto ich środkami zapobiegawczymi w postaci gwarancji finansowej (w wysokości 10 000 zł), a także dozorem policyjnym. Sprawa jest w toku.

Dobre efekty w ostatnich tygodniach przyniosła również współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Akcyzowego oraz Prokuratury Okręgowej w Olsztynie: czterech członków grupy przestępczej zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym przestępstw VAT.

Działalność grupy polegała na generowaniu i sprzedaży zainteresowanym firmom faktur dokumentujących fikcyjne transakcje handlowe w latach 2017-2019. W ten sposób podmioty dopuszczające się nielegalnej praktyki wystawiły faktury VAT na łączną kwotę ponad 9 mln zł, a straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłacenia podatku od towarów i usług wynoszą co najmniej 1,8 mln zł. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, za które grozi kara do 10 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

wyrafinowane bzdury

Ściganie przestępstw związanych z VAT pozostaje ważnym zadaniem służb specjalnych posiadających uprawnienia dochodzeniowe. Jednak w ostatnich dniach CBA i ABW sprawdziły się także w innych obszarach.

W śledztwie ABW przedstawiono zarzuty kolejnej osobie zamieszanej w oszustwa na dużą skalę. usłyszał oskarżeniamężczyznę podejrzanego o nakłanianie ofiar do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem o wartości nie mniejszej niż 300 mln zł. Śledztwo dotyczy oszustwa na dużą skalę w fikcyjnym obrocie dziełami sztuki.

ABW zidentyfikowała osoby odpowiedzialne za działalność polegającą na oferowaniu inwestycji w obrazy i rzeźby. Pod pretekstem negocjacji i udziału w handlu dziełami sztuki agenci przyjmowali od zainteresowanych pieniądze, gwarantując wysokie oprocentowanie. Klienci otrzymywali dzieła sztuki z gwarancją odkupu (po podwyższonej cenie sprzedaży o 18-30%). W rzeczywistości większość inwestycji nie była ubezpieczona w rzeczywistych artefaktach. Poszkodowani zostali wprowadzeni w błąd co do działalności związanej z obrotem dziełami sztuki, która w rzeczywistości nie miała miejsca, finansując środki na uregulowanie zaległych kredytów wyłącznie ze środków pochodzących od nowych klientów.

Do maja 2015 roku oskarżony pełnił funkcję agenta koordynującego, nadzorującego prace związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów we wskazanej grupie. Z materiału dowodowego wynika, że ​​wspomniany mężczyzna w trakcie swojej działalności wyrządził szkodę w mieniu klientów o wartości 300 mln zł!

CBA było też na tropie równie wyrafinowanej działalności przestępczej: policjanci przeprowadzają postępowania związane z posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami i na ich podstawie wszczynają postępowania egzekucyjne w celu odzyskania zobowiązań, które w rzeczywistości nie istnieją. Czynności te były wykonywane przez grono radców prawnych i dotyczyły środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów, które z różnych przyczyn nie mogły zostać przekazane uprawnionym osobom i podmiotom.

W ramach tego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób, w tym pięciu wrocławskich radców prawnych. Przeszukano również kancelarie prawne i urzędników sądowych. Podejrzanym postawiono zarzut oszustwa, prania brudnych pieniędzy i posługiwania się fałszywymi dokumentami. To kolejna realizacja CBA w tej sprawie. W styczniu br. w ramach śledztwa zatrzymano wrocławskiego adwokata.

nie tylko VAT

Działania CBA obejmują również działania prewencyjne. Taki charakter ma sprawa, którą prowadzi CBA w Przasnyszu. Dwie osoby zostały zatrzymane przez „na gorącym uczynku” urzędników gabinetu wkrótce po tym, jak obiecali jednemu z lokalnych urzędników 160 tys. zł. Pieniądze miały być nagrodą za pomyślne rozstrzygnięcie przetargu zaplanowanego na początek przyszłego roku na dostawę sprzętu fotowoltaicznego dla powiatu przasnyskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty korupcji.

Miniony tydzień przyniósł wrzawę w śledztwach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawy gospodarcze, wyłudzenia podatku VAT, korupcja, oszustwa na dużą skalę – sprawcami tych przestępstw są objęci służbami specjalnymi.

Rzecznik prasowy ministra koordynującego służb specjalnych

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 04/13/2023

Views: 5937

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.